o firmie » projekty UE

projekty UE

 

POIR.03.02.02-00-2668/20
„Innowacyjne rozwiązania technologiczne dla procesu wytwarzania elementów metalowych z powłoką niklową o podwyższonej odporności korozyjnej”

Projekt dotyczy wdrożenia wyników prac B+R, obejmujących opracowanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych dla procesu wytwarzania detali metalowych z powłoką niklową. Rezultatem komercjalizacji prac B+R będzie gama elementów metalowych, pokrytych antykorozyjną powłoką niklową, spełniającą rygorystyczne normatywy jakościowe.

Realizacja projektu: 01.03.2022 - 30.09.2023

Koszt całkowity: 12 079 710,00 zł

Udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 4 987 624,50 zł

 


 

 

 

 

Projekt w ramach działania 3.4.
Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
Nr. Umowy: POIR.03.04.00-14-0105/20-00

CEL FINANSOWANIA:
Pomoc średnim przedsiębiorcom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej
w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek wystąpienia pandemii COVID-19.

PLANOWANE EFEKTY:
Wsparcie na finansowanie kapitału obrotowego w celu zaspokojenia pilnych potrzeb
w zakresie płynności i przezwyciężenia trudności finansowych, które zaistniały wskutek pandemii COVID-19

WARTOŚĆ PROJEKTU: 283 294,77 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące złotych siedemdziesiąt siedem groszy)

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 283 294,77 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące złotych siedemdziesiąt siedem groszy)

 


 

 

 

 

 

 

Podniesienie konkurencyjności spółki RUMET poprzez zakup innowacyjnej linii do kucia mosiądzu

Poziom dofinansowania z EFRR: 40%

Inwestycja zrealizowana została w okresie: 01.09.2010 - 31.05.2011
Beneficjent: RUMET Wacław Rudzik i Wspólnicy Spółka Jawna


 

Wzrost konkurencyjności spółki RUMET poprzez wdrożenie innowacyjnych technologii oraz wprowadzenie nowych produktów na rynek  

Poziom dofinansowania z EFRR: 34,5%

Inwestycja zrealizowana została w okresie: 15.09.2014 - 30.03.2015
Beneficjent: RUMET Wacław Rudzik i Wspólnicy Spółka Jawna 


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego